ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice : COP) การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง)

⭐ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice : COP) 🍃การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง)   ✅ ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2555   ✅ แผ่นพับประชาสัมพันธ์   ✅ ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง)   ✅ คู่มือประมวลหลักการปฏิบัติ Code of Practice: CoP - Biomass   ✅ แนวทางการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ CoP จากเชื้อเพลิงชีวมวล   ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

By | กันยายน 25th, 2018|Article|

ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice : COP) การผลิตไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง

⭐ ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice : COP) 🍃 การผลิตไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง ✅ ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2560 ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

By | กันยายน 25th, 2018|Article|

ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice : COP) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์(เทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก)

🍃 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์⭐(เทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก)   ✅ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก ที่เข้าข่ายต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2557   ✅ ประกาศ กกพ. เรื่องมาตรการด้านการออกแบบติดตั้งและการจัดการขยะและกากของเสีย สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2557   ✅ คู่มือประมวลหลักการปฏิบัติ Code of Practice : CoP - Solar   ✅ แนวทางการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ CoP- Solar   ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

By | กันยายน 25th, 2018|Article|

แป้งมันเอี่ยมอีสานฯ เดินหน้าขยายการลงทุนด้านพลังงานทดแทน พร้อมปรับกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการผลิต รับ AEC

แป้งมันเอี่ยมอีสานอุตสาหกรรม เผยแผนการลงทุนพัฒนาธุรกิจในเครือ บริษัท อีอีเอส รีนิวเอเบิล จำกัด รับบีโอไอ 151.30 ล้านบาทขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพขนาด 6 เมกะวัตต์ โรงงานไบโอแก๊ส บริษัท เอี่ยมอีสาน รีนิวเอเบิล จำกัด ขับเคลื่อนธุรกิจเชิงรุกรองรับการแข่งขันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ปี 2558 นายบัณฑิต ยอดถวิล ผู้จัดการ บริษัท แป้งมันเอี่ยมอีสานอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตแป้งมันสำปะหลังคุณภาพสูงชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยกับ “ทีมข่าว นสพ.โพลนิวส์” ว่า บริษัท อีอีเอส รีนิวเอเบิล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ 151.30 ล้านบาท เพื่อขยายกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 6 เมกะวัตต์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ พฤศจิกายน 2557

By | กรกฎาคม 22nd, 2016|Article|