ผลงานโครงการ

Biogas Flare

  • โครงการวิจัย “การพัฒนาต้นแบบโรงไฟฟ้าระบบก๊าซชีวภาพ
    จากหญ้าเนเปียร์ ขนาด 500 kW”
  • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ปี 2017
  • บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด
  • จังหวัดกำแพงเพชร
  • ปี 2018