ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ ผ่าน zoom ฟรี วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 – 16.30 น.
หัวข้อ “Update โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงานผสมน้ำเสีย/ของเสีย)” และ “งานวิจัย การพัฒนา และองค์ความรู้ การปลูกและดูแลหญ้าเนเปียร์ เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์และพืชพลังงานสำหรับโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ”

โดย ผศ.ดร. นรุณ วรามิตร ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ
คุณนที สิทธิประศาสน์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สำหรับท่านใดที่สนใจเข้าร่วมเสวนา สามารถส่งรายละเอียด ได้ที่ greenenergynet.net@gmail.com
กรุณาแจ้งรายละเอียด ดังนี้ ชื่อ-นามสกุล, หน่วยงาน, เบอร์ติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เน็ทเวอร์ค จำกัด
02-129-3959