Code Of Practice : COP การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง)

⭐ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice : COP) 🍃การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง)   ✅ ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2555   ✅ แผ่นพับประชาสัมพันธ์   ✅ ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง)   ✅ คู่มือประมวลหลักการปฏิบัติ Code of Practice: CoP - Biomass   ✅ แนวทางการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ CoP จากเชื้อเพลิงชีวมวล   ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

By | September 25th, 2018|Article|

Code Of Practice : COP การผลิตไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง

⭐ ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice : COP) 🍃 การผลิตไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง ✅ ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2560 ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

By | September 25th, 2018|Article|

Code Of Practice : COP การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์(เทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก)

🍃 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์⭐(เทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก)   ✅ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก ที่เข้าข่ายต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2557   ✅ ประกาศ กกพ. เรื่องมาตรการด้านการออกแบบติดตั้งและการจัดการขยะและกากของเสีย สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2557   ✅ คู่มือประมวลหลักการปฏิบัติ Code of Practice : CoP - Solar   ✅ แนวทางการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ CoP- Solar   ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

By | September 25th, 2018|Article|

“Eiam E-san Tapioca Starch Industry” gear up for 6 MW biogas power plant for AEC market

Eiam E-san Tapioca Starch Industry Company Limited for AEC market expansion together with EES Renewable Company Limited gear up for 6 MW Biogas Power Plant using starch mill’s wastewater for biogas generation. The project investment cost of biogas plant (Modified Covered Lagoon, MCL) only is approximately 150 million THB with full granted supports of BOI [...]

By | July 22nd, 2016|Article|