เทคโนโลยี

ที่ปรึกษาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล

บริษัทฯ ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมแก่ธนาคาร สถาบันทางการเงิน หรือผู้ลงทุน ในลักษณะงานที่ปรึกษาโครงการ โดยให้บริการตั้งแต่งานศึกษาโครงการทางด้านเทคนิคและด้านการเงิน ทบทวนและให้ความเห็นในการเลือกใช้เทคโนโลยีโรงไฟฟ้า รายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์เครื่องจักรหลัก ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า ทบทวนสัญญาของโครงการ ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และการตรวจรับประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าจนกระทั่งส่งมอบงาน