เทคโนโลยี

ระบบปรับปรุงก๊าซชีวภาพและระบบลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์

       โดยทั่วไปก๊าซชีวภาพจะประกอบด้วย ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ (H2S) ระบบลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
ใช้สำหรับลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ (H2S) เพื่อทำให้ก๊าซสะอาดขึ้นและลดการกัดกร่อนอุปกรณ์ เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือชุดหัวเผา ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ วาล์ว และท่อภายในระบบ โดยปกติก๊าซชีวภาพจะมีปริมาณของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ (H2S) อยู่ประมาณ 1,000 – 20,000 ppm
บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เน็ทเวอร์ค จำกัด ให้บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบปรับปรุงก๊าซชีวภาพและระบบลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในราคาที่คุ้มค่ากับประสิทธิภาพ โดยอาศัยแบคทีเรียชนิด Thiobacillus Sp. เพื่อเปลี่ยนก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ (H2S) ให้เป็นซัลเฟอร์ในรูปของแข็ง และกำจัดออกไปโดยใช้น้ำล้างทำความสะอาด

วิธีการที่ใช้ในการปรับปรุงก๊าซชีวภาพ

วิธีการลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) สามารถทำได้ด้วยกันหลายวิธี แต่กระบวนการลดก๊าซดังกล่าวด้วยวิธีทางชีววิทยาในปัจจุบันเป็นวิธีที่มีศักยภาพทั้งในแง่ของประสิทธิภาพการลดและต้นทุนในการเดินระบบดังกล่าวได้ในระยะยาว เนื่องจากไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆ โครงสร้างอุปกรณ์มีความคงทุน ซึ่งหลักการทำงานของชุดปรับปรุงก๊าซชีวภาพหรือ H2S Bio-Scrubber Unit จะทำงานโดยการใช้แบคทีเรียในกลุ่ม Thiobacillus Sp. ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ใช้ H2S (ในก๊าซ) เป็นอาหารหรือแหล่งพลังงานในการดำรงชีวิตและจะเปลี่ยน H2S ให้กลายเป็นซัลเฟอร์ในรูปของแข็งได้ ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการลดปริมาณความเข้มข้นของ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ในก๊าซชีวภาพ ส่งผลให้ก๊าซชีวภาพมีความสะอาดและคุณภาพที่ดีขึ้น เหมาะต่อการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในรูปการผลิตพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้า

คุณภาพก๊าซชีวภาพหลักออกจากระบบปรับปรุงก๊าซชีวภาพ
(H2S Bio-Scrubber)

 • ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)
 • ปริมาณ H2S ก่อนเข้าระบบน้อยกว่า 3,000 ppm ปริมาณ H2S ออกจากระบบระหว่าง 0 – 250 ppm
 • ปริมาณออกซิเจนในก๊าซชีวภาพ < 1.5%
 • % ก๊าซมีเทน (ขึ้นกับความเข้มข้นของมีเทนในก๊าซชีวภาพก่อนบำบัดใน H2S Bio-Scrubber Unit คาดว่าจะลดลงจาก % มีเทน (เดิม) ก่อนกำจัดไม่เกิน 2-3%)

ระบบปรับปรุงก๊าซชีวภาพและระบบลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์

ระบบปรับปรุงก๊าซชีวภาพ (กระบวนการทางชีวภาพ)
Thiobacillus Bacteria เป็นแบคทีเรียที่ใช้ H2O เป็นอาหารหรือแหล่งพลังงานในการดำรงชีวิตและจะเปลี่ยน H2S ให้กลายเป็นซัลเฟอร์ในรูปของแข็ง ก๊าซที่ออกจากระบบปรับปรุงก๊าซชีวภาพจะมีปริมาณ H2S ต่ำกว่า 100 ppm (ค่ามาตรฐานในระบบก๊าซชีวภาพ) หรือต่ำสุดที่ 5 ppm ตะกอนซัลเฟอร์ที่ได้จากกระบวนการทางชีวภาพ สามารถนำไปใช้ในการเกษตรหรือนำไปทำให้เป็นซัลเฟอร์บริสุทธิ์ (99%+)

ข้อดีของการใช้ระบบปรับปรุงก๊าซชีวภาพ

 • ลดการสึกกร่อน
 • ค่าใช้จ่ายต่ำเมื่อเทียบกับกระบวนการทางเคมี
 • ยืดอายุการใช้งานให้กับชิ้นส่วนเครื่องยนต์ วาล์ว และข้อต่อท่อก๊าซต่างๆ ในระบบ
 • ทำให้คุณภาพของก๊าซชีวภาพได้ตามมาตรฐานค่ารับประกันและข้อกำหนดของเครื่องยนต์
 • ยืดเวลาการเดินระบบและซ่อมบำรุง
 • ทำให้ SOx ที่เป็นมลพิษจากกระบวนการเผาไหม้ก๊าซชีวภาพ มีค่าต่ำกว่ามาตรฐานการปล่อยมลพิษในโรงงาน (SOx < 60 ppm)
 • เพิ่มความปลอดภัย ลดอันตรายที่เกิดจากการรั่วของวาล์วและการระเบิด (การะเบิดของ Biogas Boiler)

ระบบปรับปรุงก๊าซชีวภาพ

 • ใช้แบคทีเรียในการลด H2S ในก๊าซชีวภาพ
 • อัตราการไหลประมาณ 500 – 3,000 m3/hour
 • H2S ขาเข้า 3,000 – 30,000 ppm
 • H2S ขาออกต่ำกว่า 100 – 150 ppm

แผนผังระบบลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์

3D Model

Operation Systems