ผลิตภัณฑ์ และ บริการ

วิศวกรเจ้าของโครงการ

ขอบเขตการให้บริการ
ระยะที่ 1 การศึกษาและพัฒนาโครงการ

  • ออกแบบเบื้องต้น ออกแบบทางความคิด
  • ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
  • ตรวจดูบริเวณพื้นที่โครงการ

ระยะที่ 2 การออกแบบ จัดซื้อ และควบคุมงานก่อสร้าง (EPC) เลือกผู้ผลิต และจัดทำสัญญา

  • เสนอราคา
  • เลือกผู้รับเหมา/อุปกรณ์เครื่องจักร/ผู้ขาย
  • จัดทำสัญญา

ระยะที่ 3 การดำเนินงาน

  • อนุมัติงานวิศวกรรม
  • ติดตามและดูแลงานก่อสร้าง
  • ทดสอบการเดินโรงไฟฟ้า ทดสอบประสิทธิภาพ ส่งมอบงาน