ที่ปรึกษาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล

วิศวกรที่ปรึกษาอิสระ

ขอบเขตการให้บริการ
ระยะที่ 1 ศึกษาและพัฒนาโครงการ

  • ตรวจดูบริเวณพื้นที่โครงการ
  • ตรวจสอบแหล่งที่มาของเชื้อเพลิง และรวบรวมข้อมูล
  • ทบทวนการเลือกใช้เทคโนโลยี

ระยะที่ 2 การเลือกผู้ผลิตและจัดทำสัญญา

  • ทบทวนด้านใบอนุญาตสำหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้า
  • ทบทวนให้ความเห็นด้านสัญญา EPC และสัญญาซื้อขาย

ระยะที่ 3 การดำเนินงาน

  • ตรวจดูพื้นที่หน้างาน ประชุมรายเดือนกับผู้รับเหมาหลักและวิศวกรหน้างานของผู้ว่าจ้าง
  • ทบทวนและให้ความเห็นด้านเนื้อหาที่สำคัญ จัดทำรายงานเพื่ออนุมัติงวดการเบิกเงิน

Clients:

Lenders (Banks or Financial Institutes), Investors, Funders, and/or Project Developers

Biomass Power Plant Projects Consultant

CIMB Thai Bank Public Company Limited

Biomass Power Plant Projects Consultant

Export-Import Bank of Thailand

Biomass Power Plant Projects Consultant

TMB Bank Public Company Limited

Biomass Power Plant Projects Consultant

Maybank Kim Eng (Thailand) (MBKET)

Biomass Power Plant Projects Consultant

Buriram Sugar Public Company Limited