ผลิตภัณฑ์ และ บริการ

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร

เป็นการใช้ระบบกำจัดขยะเศษอาหารซึ่งเป็นอินทรีย์โดยใช้ระบบย่อยสลายแบบไร้อากาศ (Anaerobic Digestion) ด้วยเทคโนโลยีกวนผสมแบบสมบูรณ์ (Completely Stirred Tank Reactor: CSTR) เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพและนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน LPG

ระบบกำจัดขยะอินทรีย์ในสภาวะไร้อากาศแบบกวนผสมสมบูรณ์

เทคโนโลยี CSTR เป็นระบบที่มีการกวนผสมภายในถังปฏิกรณ์อย่างทั่วถึง โดยอาศัยการกวนผสม เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นกระบวนการย่อยสลายที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากการกวนผสมจะเป็นการปรับปรุงการสัมผัสมวลสารระหว่างสารอาหารกับจุลินทรีย์ภายในถังปฏิกรณ์ และป้องกันการเกิดเศษตะกอนลอยที่ระดับน้ำ (Scum) รวมทั้งป้องกันการตกตะกอน (Sediment) ด้านล่างของถังปฏิกรณ์ นอกจากนี้แล้วยังช่วยลดความเข้มข้นของสารอาหารให้มีค่าลดลงจนไม่ก่อปัญหาเป็นพิษต่อระบบ

ผังการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร