บริการด้านรายงานขออนุญาตผลิตไฟฟ้า

งานตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

งานตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม (จำนวน 1 ครั้ง) : ประกอบด้วยการตรวจวัดเพื่อประเมินผลกระทบทางอากาศ ทางน้ำ และทางเสียง ซึ่งที่ปรึกษาจะดำเนินการตรวจวัดตัวแปลต่างๆ ดังนี้

ด้านคุณภาพอากาศ

 • การตรวจวัดอากาศในบรรยากาศแวดล้อมสถานประกอบการ โดยทีมตรวจวัดจะดำเนินกำหนดจุดตรวจวัดที่ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการจำนวน 2 สถานี และทำการตรวจวัดเป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื่องครอบคลุมวันหยุด โดยพารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด ได้แก่
 • ฝุ่นละอองรวม (TSP)
 • PM10
 • ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
 • ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2)
 • ความเร็วลมและทิศทางลม
 • การตรวจวัดอากาศจากปล่องจำนวน 1 จุด โดยพารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด ได้แก่
 • ฝุ่นละอองรวม (TSP)
 • CO
 • ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
 • ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2)

ด้านคุณภาพน้ำ

 • การตรวจวัดแหล่งน้ำผิวดินจำนวน 1 สถานี ตามค่าพารามิเตอร์ ได้แก่ สี, อุณหภูมิ, pH, DO, BOD, COD, Total Coliform bacteria, แอมโมเนีย, TDS
 • การตรวจวัดน้ำทิ้งจำนวน 2 สถานี (ก่อนเข้าระบบก๊าซชีวภาพ และ ออกจากระบบก๊าซชีวภาพ) ตามค่าพารามิเตอร์ ได้แก่ สี, อุณหภูมิ, pH, DO, BOD, COD, Total Coliform bacteria, แอมโมเนีย, TDS

ด้านคุณภาพเสียง

ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือวัดด้านเสียง Leq 24 Hr/Ldn/Lmax/L90 โดยกำหนดจุดตรวจวัดจำนวน 2 สถานี และดำเนินการตรวจวัด 3 วันต่อเนื่องครอบคลุมวันหยุด