บริการด้านรายงานขออนุญาตผลิตไฟฟ้า

รับจัดทำรายงานการศึกษามาตรการป้องกันต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม Environmental Safety Assessment: ESA

งานจัดทำรายงานการศึกษามาตรการป้องกันต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Safety Assessment, ESA) เพื่อเสนอต่อ กรมโรงงานอุตสาหกรรม: ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลด้านเทคนิค เกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ซึ่งมีหัวข้อที่ทำการศึกษาของโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

รายละเอียดการจัดทำรายงาน ESA

  • ข้อมูลรายละเอียดโครงการ ได้แก่ ที่ตั้งแผนที่ ผังโครงการ ขั้นตอน กระบวนการผลิตระบบน้ำใช้และการระบายน้ำ วัตถุดิบและสารเคมี การใช้เชื้อเพลิง ระบบพลังงาน
  • ข้อมูลสภาพปัจจุบัน ได้แก่ คุณภาพน้ำผิวดิน คุณภาพน้ำทะเล การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคม
  • ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และระดับความรุนแรงของการประกอบกิจการโรงงาน
  • มาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ : ผู้ว่าจ้างจะต้องสนับสนุนข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงาน CoP และ ESA หรือรูปถ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน ตามที่ที่ปรึกษาร้องขอ เพื่อประกอบการจัดทำรายงานให้สมบูรณ์และเป็นไปตามข้อกำหนดของ กกพ. และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม