ผลงานโครงการ

งานตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายชื่อบริษัทที่ทำการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม มีดังนี้

ชื่อบริษัท ตรวจวัด
อากาศทั่วไป
ตรวจวัด
เสียง
ตรวจวัด
น้ำทิ้ง
ตรวจวัด
น้ำผิวดิน
ตรวจวัด
น้ำใต้ดิน
บริษัท วี.ซี.พอร์ค แอนด์ โปรเซสซิ่ง จำกัด – TSP
– PM10
– NOx
– SOx
– ความเร็วลมและทิศทาง
– Leq 24 Hr
– Lmax
– L90
– Temp
– COD
– PH
– Ammonia
– Color
– FCB, TCB
– DO
– Oil & Grease
– TDS
– BOD
– Temp
– COD
– PH
– Ammonia
– Color
– FCB, TCB
– DO
– Oil & Grease
– TDS
– BOD
บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด – TSP
– PM10
– NOx
– SOx
– ความเร็วลมและทิศทาง
– Leq 24 Hr
– Lmax
– L90
– Temp
– COD
– PH
– Ammonia
– Color
– FCB, TCB
– DO
– Oil & Grease
– TDS
– BOD
 -PH
– Hardness
– Color
– F, CL, Fe, Zn, As
– Turbidity
– TDS
– Sulfate
– FCB, TCB
– Nitrate
บริษัท ซี วาย วาย โกลบอล จำกัด – TSP
– PM10
– NOx
– SOx
– ความเร็วลมและทิศทาง
– Leq 24 Hr
– Lmax
– L90
– Temp
– COD
– PH
– Ammonia
– Color
– FCB, TCB
– DO
– Oil & Grease
– TDS
– BOD