เกี่ยวกับ เรา

ประวัติ

บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เน็ทเวอร์ค จำกัด(บริษัทฯ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท เพื่อดำเนินการธุรกิจเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยทีมงานวิศวกรที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนานในสาขาไฟฟ้า เครื่องกล และสิ่งแวดล้อม มากกว่า 15 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษากับกระทรวงการคลัง หมายเลขที่ 4928 ระดับ 3 เป็นสมาชิกของสภาวิศวกร เลขที่ 862/56 และเป็นสภาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นอกจากจะเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาและพัฒนาโครงการด้านโรงไฟฟ้าชีวมวลและก๊าซชีวภาพแล้ว ทีมงานยังมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการด้านพลังงานทดแทนกับภาครัฐ ทำให้ทีมงานสั่งสมประสบการณ์ในการประสานงานและการจัดทำรายงานเสนอต่อภาครัฐ บริษัทฯ จึงรับจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอแก่หน่วยงานที่ประกาศออกกฎระเบียบ รวมทั้งการยื่นขอใบอนุญาตต่างๆ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วย

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำนวัตกรรมพลังงานสะอาด ซึ่งครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ การค้นคว้าวิจัย พัฒนา รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด

ขอบเขตการให้บริการและผลิตภัณฑ์

เป็นที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และรับบริการด้านการศึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งผลิตภัณฑ์ ดำเนินการโครงการและบริการบำรุงรักษาโครงการพลังงานสำหรับลูกค้า ลักษณะขอบเขตงานบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีดังนี้

  • งานออกแบบ พัฒนา ก่อสร้าง ติดตั้ง ควบคุมงานและให้คำปรึกษา

– พัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทน
– ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ
– โรงไฟฟ้าชีวมวล
– โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
– ระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม/น้ำเสียชุมชน

  • งานวิศวกรเจ้าของโครงการ (Owner Engineering Services) / งานวิศวกรที่ปรึกษาสถาบันการเงิน (Lander Technical Advisor)

– ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ
– โรงไฟฟ้าชีวมวล
– โรงไฟฟ้าขยะชุมชน
– โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

  • งานบริการให้คำปรึกษาและเดินระบบบำบัดน้ำเสีย

– ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ
– ระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม/น้ำเสียชุมชน

  • ผู้พัฒนาโครงการและออกแบบ ก่อสร้าง บริการจัดการ และส่งมอบให้เจ้าของโครงการ (BOT, BOOT)

– ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ

  • ด้านที่ปรึกษาการจัดทำรายงานและการยื่นขอใบอนุญาต

– รายงานมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice, COP) การยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า เพื่อเสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
– รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) เพื่อเสนอต่อ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
– การยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า/ระบบจำหน่ายไฟฟ้า/จำหน่ายไฟฟ้า (สกพ. 01-1)
– การยื่นขอใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (แบบ พค.1)
– การยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
– การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)
– การยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

  • ผลิตภัณฑ์และบริการ

– ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพและระบบลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S Bio-Scrubber) ชุดลดความชื้นก๊าซ และหอเผาก๊าซทิ้ง