ระบบก๊าซชีวภาพ

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสีย (Solid Waste)
และวัสดุเส้นใย (Fibrous Substrate)

วัตถุดิบของเสียและวัสดุเส้นใยในประเทศไทย

ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตร มีศักยภาพในการนำวัตถุดิบประเภท ของเสีย (Solid Waste) และวัสดุเส้นใย (Fibrous Substrate) มาใช้ผลิตก๊าซชีวภาพด้วยกระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศ ยกตัวอย่างเช่น

กิจกรรม วัตถุดิบที่ได้
เศษวัสดุเหลือทิ้ง หรือผลผลิตภาคการเกษตร
 • ฟางข้าว ต้นข้าวโพด
 • ใบอ้อย เปลือก/ซังข้าวโพด
 • พืชพลังงาน เช่น หญ้าเนเปียร์
เศษวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตร
 • กากมันสำปะหลัง (โรงงานแป้งมันสำปะหลัง)
 • กากปาล์ม หรือ Decanter Cake (โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม)
 • ทะลายปาล์มเปล่า (EFB) (โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม)
 • เศษวัสดุจากการแปรรูปอาหาร
ของเสียจากชุมชนหรือกิจการพาณิชย์
 • ขยะอินทรีย์ (จากการคัดแยกขยะชุมชน)
 • เศษอาหาร ของเสียจากครัว
 • ไขมัน ตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย และอื่นๆ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น (และจะมากขึ้นทุกๆ ปี) !!

ปัญหา? Problems ?

ทำไมต้องใช้เทคโนโลยี Biogas ในการจัดการของเสีย/เศษวัสดุดังกล่าว

 • คุณสมบัติของเสียและวัสดุเส้นใย (Solid Waste & Fibrous Substrate) ดังกล่าว โดยปรกติมีความชื้นสูงซึ่งเหมาะสมต่อการนำมาบำบัดด้วยกระบวนการไร้อากาศ (biogas) หรือกระบวนการใช้อากาศ (ทำปุ๋ยหมัก)
 • ลดฝุ่นควันจากการเผาทำลายวัสดุ เช่น ฟางข้าวในที่โล่ง
 • เป็นทางเลือกในการ “เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร” –> “โมเดลโรงไฟฟ้าชุมชน
 • การผลิตไฟฟ้าจากเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ มีการยอมรับจากชุมชนสูง
 • การผลิตก๊าซชีวภาพในระบบปิด ช่วยลดปัญหามลภาวะกลิ่นเน่าเหม็น
 • ได้พลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพ ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และช่วยปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • ได้ผลพลอยได้จากตะกอนส่วนเกิน (จากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ) ใช้เป็นสารปรับปรุงดิน ทดแทนปุ๋ยเคมี

Biogas technology for fibrous substrate

ชนิดของวัสดุเส้นใย (Fibrous Substrate) ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้