ประมวลหลักการปฏิบัติ Code of Practice : CoP สำหรับการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานออกระเบียบว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง ในการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2560 โดยให้ผู้ขอรับ/ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงจัดทำและนำส่งรายงานการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ดังนั้น รายงาน CoP ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุใน CoP และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ที่ใช้ดำเนินโครงการ นอกจากนี้ต้องมีการจัดทำรายงานและนำส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการในระยะต่างๆ แก่สำนักงาน กกพ. ทุก 6 เดือน นับแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประมวลหลักการปฏิบัติ Code of Practice : CoP สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล

ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง) กำหนดให้ “ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตติดตั้งต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ที่มีกระบวนการ ผลิตไฟฟ้าจากการเผาเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง) ได้แก่ เชื้อเพลิงที่ได้มาจากอินทรีย์สารหรือสิ่งมีชีวิต และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอื่นๆ ต้องปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ หรือ Code of Practice: CoP ประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ CoP ดังกล่าวจะถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550” นอกจากนี้ต้องมีการจัดทำรายงานและนำส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการในระยะต่างๆ แก่สำนักงาน กกพ. ทุก 6 เดือน นับแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

รายละเอียดเพิ่มเติม