ผลิตภัณฑ์ และ บริการ

งานออกแบบและก่อสร้าง ไพโรไลซีส (Pyrolysis)

บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เน็ทเวอร์ค จำกัด และ บริษัท เคอร์เรนท์ เอ็นเนอร์จี จำกัด ดำเนินงานด้านออกแบบและสร้างระบบผลิตพลังงานจากขยะพลาสติก ด้วยกระบวนการไพโรไลซีสและ
แก๊สซิฟิเคชั่น (Pyrolysis & Gasification) ซึ่งทั้งสองบริษัทได้มีการพัฒนา เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันไพโรไลซีส (Pyrolysis) มาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลายาวนานมากกว่า 10 ปี ทำให้ในปัจจุบันมีการผลิตเครื่องที่ใช้เป็นต้นแบบและนำมาใช้งานจริงมากกว่า 17 รุ่น

ตัวอย่างเครื่องไพโรไลซิส (Pyrolysis)

รูปเครื่อง ชื่อรุ่น ขนาดถังปฏิกรณ์ จำนวนที่ผลิต/สถานที่ติดตั้ง
  A100 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80*1.20 cm*1
ถังปฏิกรณ์สร้างด้วยสเตนเลส
หุ้มด้วยฉนวนกันความร้อนเปลือกเหล็ก
2 เครื่อง
– ศูนย์พัฒนาจังหวัดสุรินทร์
– โรงเรียนหมู่บ้านเด็กกาญจนบุรี
A100a2 เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 *1.30 cm
ถังปฏิกรณ์สร้างด้วยสเตนเลส
หุ้มด้วยฉนวนกันความร้อนเปลือกเหล็ก
2 เครื่อง
– ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย
ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
– ประเทศฟิลิปปินส์
B1000 เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20*150 cm
ถังปฏิกรณ์สร้างด้วยสเตนเลส
หุ้มด้วยฉนวนกันความร้อนเปลือกเหล็ก
2 เครื่อง
– มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
b1000a1 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.90*120 cm
ถังปฏิกรณ์สร้างด้วยสเตนเลส
หุ้มด้วยฉนวนกันความร้อนเปลือกเหล็ก
1 เครื่อง
– องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด, เกาะกูด จ.ตราด
B50a2 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30*0.50 cm
ถังปฏิกรณ์สร้างด้วยสเตนเลส
หุ้มด้วยฉนวนกันความร้อนเปลือกเหล็ก
6 เครื่อง
– สำนักงานทรัพย์ยากรณ์และสิ่งแวดล้อม จ.บึงกาฬ
– ต.ท่าม่วงกาญจนบุรี
– ศูนย์เรียนรู้เศรษฐ์กิจพอเพียงตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
– วัดจากแดง สมุทรปราการ
– คณะวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม กาญจนบุรี

วงจรการนำขยะพลาสติกเพื่อเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบมาใช้งาน

ระบบผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก (Pyrolysis)

Plan Layout ของระบบไพโรไลซีส (Pyrolysis)

การทดสอบน้ำมันที่ผลิตได้

การทดสอบ ได้มีความร่วมมือจากสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้มีการนำตัวอย่างน้ำมันของทางบริษัทเข้าไปทดสอบ เพื่อเป็นงานวิจัย ร่วมกับกระทรวงพลังงาน

จากแหล่งวัตถุดิบคืนสู่สังคม