บริการด้านใบอนุญาตสำหรับโรงไฟฟ้า

การขอใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม
(คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน)

งานจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม:

  • ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลของผู้รับใบอนุญาต อันประกอบด้วย

  • แผนผังบริเวณสถานที่ทำการผลิตพลังงานควบคุม (แผนที่ตั้งของสถานประกอบการที่ยื่นขอรับใบอนุญาตฯ)
  • แผนผังแสดงวิธีการเดินสายและการจ่ายพลังงานควบคุม (SINGLE LINE DIAGRAM ที่แสดงการต่อวงจรจ่าย LOAD ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ยื่นขออนุญาตฯ)
  • พิกัดขนาดติดตั้งของเครื่องใช้พลังงานที่ใช้กับพลังงานควบคุมจากแต่ละแหล่งผลิตพลังงานควบคุม
  • รายละเอียดพิกัดขนาดของ LOAD (kW, kVA หรือ HP) ที่ติดตั้งใช้งานจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ยื่นขออนุญาตฯ
  • ติดต่อ/ประสานงานกับหน่วยงานออกใบอนุญาต

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม