บริการด้านใบอนุญาตสำหรับโรงไฟฟ้า

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ลำดับ 88 ผลิตไฟฟ้า
(คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน/กรมโรงงานอุตสาหกรรม)

งานจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน:

 • ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลของผู้รับใบอนุญาต อันประกอบด้วย

 • แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งโรงงาน พร้อมตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของโรงงาน
 • แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงานส่วนบุคคลถูกต้องตามมาตราส่วน
 • แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักรขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามมาตราส่วน พร้อมด้วยรายละเอียด
 • แบบแปลนอาคารโรงงานขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามมาตราส่วน
 • แบบแปลนแผนผังและคำอธิบายโดยละเอียดแสดงวิธีกาป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญ ความเสียหายอันตรายการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อ
  สิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดขึ้นจาการประกอบกิจการโรงงาน
 • รายการบัญชีเครื่องจักรที่ใช้ตามลำดับขั้นตอนการผลิต
 • ข้อมูลปริมาณเงินทุนในการก่อสร้างโรงงานและดำเนินกิจการ
 • ข้อมูลการผลิต ปริมาณการใช้และแหล่งที่มาของวัตถุดิบ พร้อมปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ์
 • แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • ติดต่อ/ประสานงานกับหน่วยงานออกใบอนุญาต

หมายเหตุ : ขอบเขตงานในส่วนนี้ไม่รวมการรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด