บริการด้านใบอนุญาตสำหรับโรงไฟฟ้า

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
(คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน)

งานจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า:

  • ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลของผู้รับใบอนุญาต อันประกอบด้วย

  • ข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาต
  • ข้อมูลการประกอบกิจการ ได้แก่ โครงสร้างการถือหุ้น มูลค่าการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ
  • ข้อมูลโครงการกิจการไฟฟ้า ได้แก่ ที่ดินที่ใช้ในการประกอบกิจการ ข้อมูลการก่อสร้าง
  • การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รายงาน/แผนการจัดการสิ่งแวดล้อม (EIA, ESA, CoP และอื่นๆ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  • ข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้า ได้แก่ ปริมาณหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าต่อปี ข้อมูลประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า อัตราค่าบริการไฟฟ้า ต้นทุนการดำเนินการ

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า