บริการด้านใบอนุญาตสำหรับโรงไฟฟ้า

การขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร (อ.1)
(คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน/ราชการส่วนท้องถิ่น)

งานจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอใบอนุญาตประกอบก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร (อ.1):

หมายเหตุ : ขอบเขตงานในส่วนนี้ไม่รวมรายการคำนวณอาคารและโครงสร้าง รวมทั้งไม่รวมการรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด