บริการด้านใบอนุญาตสำหรับโรงไฟฟ้า

การขอรับการส่งเสริมการลงทุน
(สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, BOI)

งานจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน:

  • ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลของผู้รับการส่งเสริมการลงทุน อันประกอบด้วย

  • จัดทำข้อมูลด้านเทคนิคในแบบคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน ประกอบด้วย

– ข้อมูลแผนการเงินและแผนการลงทุน
– ข้อมูลผลิตภัณฑ์และกำลังการผลิต
– ข้อมูลกรรมวิธีการผลิต (รายการเครื่องจักรหลักในแต่ละขั้นตอน)
– ข้อมูลรายละเอียดเครื่องจักร
– ข้อมูลแผนป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยสังเขป
– ข้อมูลแผนการดำเนินงาน
– ข้อมูลปริมาณการผลิต
– ข้อมูลวัตถุดิบ
– ข้อมูลประมาณการต้นทุนและกำไรของโครงการที่ขอรับการส่งเสริม สำหรับ 3 ปีแรกที่ดำเนินการ
– ข้อมูลประโยชน์ของโครงการ

  • จัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
  • จัดทำแบบประกอบการพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
  • การนำเสนอข้อมูลต่อ BOI
  • ติดต่อ/ประสานงานกับหน่วยงานออกใบอนุญาต

ขั้นตอนการขอรับการส่งเสริมการลงทุน