บริการด้านใบอนุญาตสำหรับโรงไฟฟ้า

การขอรับการส่งเสริมการลงทุน
(สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, BOI)

งานจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน:

ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลของผู้รับการส่งเสริมการลงทุน อันประกอบด้วย

 • จัดทำข้อมูลด้านเทคนิคในแบบคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน ประกอบด้วย

 • ข้อมูลแผนการเงินและแผนการลงทุน
 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์และกำลังการผลิต
 • ข้อมูลกรรมวิธีการผลิต (รายการเครื่องจักรหลักในแต่ละขั้นตอน)
 • ข้อมูลรายละเอียดเครื่องจักร
 • ข้อมูลแผนป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยสังเขป
 • ข้อมูลแผนการดำเนินงาน
 • ข้อมูลปริมาณการผลิต
 • ข้อมูลวัตถุดิบ
 • ข้อมูลประมาณการต้นทุนและกำไรของโครงการที่ขอรับการส่งเสริม สำหรับ 3 ปีแรกที่ดำเนินการ
 • ข้อมูลประโยชน์ของโครงการ
 • จัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

 • ติดต่อ/ประสานงานกับหน่วยงานออกใบอนุญาต

 • จัดทำแบบประกอบการพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

 • การนำเสนอข้อมูลต่อ BOI

ขั้นตอนการขอรับการส่งเสริมการลงทุน