Welcome To Green Energy Network

ยินดีต้อนรับสู่ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เน็ทเวอร์ค

บริษัทของเราบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมโครงการแก่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน นักลงทุน หรือผู้ที่สนใจจะพัฒนาโครงการ บริการของเราเริ่มจากการศึกษาด้านเทคนิคและการเงิน, ตรวจสอบและให้คำแนะนำสำหรับเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าและพลังงานทดแทน, ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ, ให้คำปรึกษาการดำเนินงานของโรงงาน, ตรวจสอบสัญญาต่างๆ ของโครงการ และติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างของโครงการ รวมไปถึงการทดสอบการเดินระบบให้เจ้าของโครงการตรวจรับให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

ผลิตภัณฑ์ และ บริการ

บทความที่น่าสนใจ

ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice : COP) การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง)

กันยายน 25th, 2018|Comments Off on ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice : COP) การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง)

⭐ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice : COP) 🍃การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง)   ✅ ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2555   ✅ แผ่นพับประชาสัมพันธ์   ✅ ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง)   ✅ คู่มือประมวลหลักการปฏิบัติ Code of Practice: CoP [...]

ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice : COP) การผลิตไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง

กันยายน 25th, 2018|Comments Off on ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice : COP) การผลิตไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง

⭐ ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice : COP) 🍃 การผลิตไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง ✅ ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2560 ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice : COP) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์(เทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก)

กันยายน 25th, 2018|Comments Off on ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice : COP) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์(เทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก)

🍃 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์⭐(เทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก)   ✅ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก ที่เข้าข่ายต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2557   ✅ ประกาศ กกพ. เรื่องมาตรการด้านการออกแบบติดตั้งและการจัดการขยะและกากของเสีย สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2557   ✅ คู่มือประมวลหลักการปฏิบัติ Code of Practice : CoP - Solar   ✅ แนวทางการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ [...]

แป้งมันเอี่ยมอีสานฯ เดินหน้าขยายการลงทุนด้านพลังงานทดแทน พร้อมปรับกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการผลิต รับ AEC

กรกฎาคม 22nd, 2016|0 Comments

แป้งมันเอี่ยมอีสานอุตสาหกรรม เผยแผนการลงทุนพัฒนาธุรกิจในเครือ บริษัท อีอีเอส รีนิวเอเบิล จำกัด รับบีโอไอ 151.30 ล้านบาทขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพขนาด 6 เมกะวัตต์ โรงงานไบโอแก๊ส บริษัท เอี่ยมอีสาน รีนิวเอเบิล จำกัด ขับเคลื่อนธุรกิจเชิงรุกรองรับการแข่งขันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ปี 2558 นายบัณฑิต ยอดถวิล ผู้จัดการ บริษัท แป้งมันเอี่ยมอีสานอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตแป้งมันสำปะหลังคุณภาพสูงชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยกับ “ทีมข่าว นสพ.โพลนิวส์” ว่า บริษัท อีอีเอส รีนิวเอเบิล จำกัด [...]

บทความที่น่าสนใจทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ASEAN Sustainable Energy Week 2018

มิถุนายน 27th, 2018|Comments Off on ASEAN Sustainable Energy Week 2018

ASEAN Sustainable Energy Week (ASE) – ASEAN’s largest & most comprehensive renewable energy, environmental & energy efficiency exhibition, will consist of: Renewable Energy Asia, Entech Pollutec Asia and Energy Efficiency Expo. ASEAN Sustainable Energy Week [...]

ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2018

มีนาคม 28th, 2018|Comments Off on ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2018

ASEAN Sustainable Energy Week (ASE) - ASEAN’s largest & most comprehensive renewable energy, environmental & energy efficiency exhibition, will consist of: Renewable Energy Asia, Entech Pollutec Asia and Energy Efficiency Expo. ASEAN Sustainable Energy Week [...]

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “การจัดการความปลอดภัยจากสารเคมีอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม”

กุมภาพันธ์ 23rd, 2018|Comments Off on ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “การจัดการความปลอดภัยจากสารเคมีอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด