Welcome To Green Energy Network

ยินดีต้อนรับสู่ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เน็ทเวอร์ค

บริษัทของเราบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมโครงการแก่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน นักลงทุน หรือผู้ที่สนใจจะพัฒนาโครงการ บริการของเราเริ่มจากการศึกษาด้านเทคนิคและการเงิน, ตรวจสอบและให้คำแนะนำสำหรับเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าและพลังงานทดแทน, ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ, ให้คำปรึกษาการดำเนินงานของโรงงาน, ตรวจสอบสัญญาต่างๆ ของโครงการ และติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างของโครงการ รวมไปถึงการทดสอบการเดินระบบให้เจ้าของโครงการตรวจรับให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

ผลิตภัณฑ์ และ บริการ

บทความที่น่าสนใจ

แป้งมันเอี่ยมอีสานฯ เดินหน้าขยายการลงทุนด้านพลังงานทดแทน พร้อมปรับกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการผลิต รับ AEC

กรกฎาคม 22nd, 2016|0 Comments

แป้งมันเอี่ยมอีสานอุตสาหกรรม เผยแผนการลงทุนพัฒนาธุรกิจในเครือ บริษัท อีอีเอส รีนิวเอเบิล จำกัด รับบีโอไอ 151.30 ล้านบาทขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพขนาด 6 เมกะวัตต์ โรงงานไบโอแก๊ส บริษัท เอี่ยมอีสาน รีนิวเอเบิล จำกัด ขับเคลื่อนธุรกิจเชิงรุกรองรับการแข่งขันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ปี 2558 นายบัณฑิต ยอดถวิล ผู้จัดการ บริษัท แป้งมันเอี่ยมอีสานอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตแป้งมันสำปะหลังคุณภาพสูงชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยกับ “ทีมข่าว นสพ.โพลนิวส์” ว่า บริษัท อีอีเอส รีนิวเอเบิล จำกัด [...]

บทความที่น่าสนใจทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “การจัดการความปลอดภัยจากสารเคมีอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม”

กุมภาพันธ์ 23rd, 2018|Comments Off on ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “การจัดการความปลอดภัยจากสารเคมีอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม”

ประมวลหลักการปฏิบัติ Code of Practice : CoP

มกราคม 5th, 2018|Comments Off on ประมวลหลักการปฏิบัติ Code of Practice : CoP

ประมวลหลักการปฏิบัติ Code of Practice : CoP สำหรับการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานออกระเบียบว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง ในการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2560 โดยให้ผู้ขอรับ/ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงจัดทำและนำส่งรายงานการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ดังนั้น รายงาน CoP ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุใน CoP และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ที่ใช้ดำเนินโครงการ นอกจากนี้ต้องมีการจัดทำรายงานและนำส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการในระยะต่างๆ แก่สำนักงาน กกพ. ทุก 6 เดือน นับแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า รายละเอียดเพิ่มเติม ประมวลหลักการปฏิบัติ [...]

PIPOC 2017 MPOB INTERNATIONAL PALM OIL CONGRESS & EXHIBITION at Kuala Lumpur Convention Centre, Kuala Lumpur, Malaysia from November 14th – 16th 2017

พฤศจิกายน 22nd, 2017|Comments Off on PIPOC 2017 MPOB INTERNATIONAL PALM OIL CONGRESS & EXHIBITION at Kuala Lumpur Convention Centre, Kuala Lumpur, Malaysia from November 14th – 16th 2017

PIPOC 2017 is expected to draw more than 8000 participants and trade visitors comprising mainly CEOs, directors, researchers, policy makers, plantation managers, millers, traders, export personnel and all those who are involved directly and indirectly [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด