Welcome To Green Energy Network

ยินดีต้อนรับสู่ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เน็ทเวอร์ค

บริษัทของเราบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมโครงการแก่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน นักลงทุน หรือผู้ที่สนใจจะพัฒนาโครงการ บริการของเราเริ่มจากการศึกษาด้านเทคนิคและการเงิน, ตรวจสอบและให้คำแนะนำสำหรับเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าและพลังงานทดแทน, ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ, ให้คำปรึกษาการดำเนินงานของโรงงาน, ตรวจสอบสัญญาต่างๆ ของโครงการ และติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างของโครงการ รวมไปถึงการทดสอบการเดินระบบให้เจ้าของโครงการตรวจรับให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

ผลิตภัณฑ์ และ บริการ

บทความที่น่าสนใจ

แป้งมันเอี่ยมอีสานฯ เดินหน้าขยายการลงทุนด้านพลังงานทดแทน พร้อมปรับกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการผลิต รับ AEC

กรกฎาคม 22nd, 2016|0 Comments

แป้งมันเอี่ยมอีสานอุตสาหกรรม เผยแผนการลงทุนพัฒนาธุรกิจในเครือ บริษัท อีอีเอส รีนิวเอเบิล จำกัด รับบีโอไอ 151.30 ล้านบาทขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพขนาด 6 เมกะวัตต์ โรงงานไบโอแก๊ส บริษัท เอี่ยมอีสาน รีนิวเอเบิล จำกัด ขับเคลื่อนธุรกิจเชิงรุกรองรับการแข่งขันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ปี 2558 นายบัณฑิต ยอดถวิล ผู้จัดการ บริษัท แป้งมันเอี่ยมอีสานอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตแป้งมันสำปะหลังคุณภาพสูงชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยกับ “ทีมข่าว นสพ.โพลนิวส์” ว่า บริษัท อีอีเอส รีนิวเอเบิล จำกัด [...]

บทความที่น่าสนใจทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2018

มีนาคม 28th, 2018|Comments Off on ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2018

ASEAN Sustainable Energy Week (ASE) - ASEAN’s largest & most comprehensive renewable energy, environmental & energy efficiency exhibition, will consist of: Renewable Energy Asia, Entech Pollutec Asia and Energy Efficiency Expo. ASEAN Sustainable Energy Week [...]

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “การจัดการความปลอดภัยจากสารเคมีอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม”

กุมภาพันธ์ 23rd, 2018|Comments Off on ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “การจัดการความปลอดภัยจากสารเคมีอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม”

ประมวลหลักการปฏิบัติ Code of Practice : CoP

มกราคม 5th, 2018|Comments Off on ประมวลหลักการปฏิบัติ Code of Practice : CoP

ประมวลหลักการปฏิบัติ Code of Practice : CoP สำหรับการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานออกระเบียบว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง ในการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2560 โดยให้ผู้ขอรับ/ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงจัดทำและนำส่งรายงานการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ดังนั้น รายงาน CoP ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุใน CoP และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ที่ใช้ดำเนินโครงการ นอกจากนี้ต้องมีการจัดทำรายงานและนำส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการในระยะต่างๆ แก่สำนักงาน กกพ. ทุก 6 เดือน นับแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า รายละเอียดเพิ่มเติม ประมวลหลักการปฏิบัติ [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด