⭐ ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice : COP)

🍃 การผลิตไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง

ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2560

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)