(ไทย) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ ผ่าน zoom ฟรี หัวข้อ “Update โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงานผสมน้ำเสีย/ของเสีย)” และ “งานวิจัย การพัฒนา และองค์ความรู้ การปลูกและดูแลหญ้าเนเปียร์ เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์และพืชพลังงานสำหรับโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ”

Sorry, this entry is only available in Thai.

By | February 19th, 2021|News|

(ไทย) ASEAN Sustainable Energy Week 2020

Sorry, this entry is only available in Thai.

By | September 25th, 2020|News|

ร่วมประชุมหารือ เพื่อพิจารณาแนวทาง การจัดทำหลักสูตรสร้างมืออาชีพสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานของประเทศ

วันที่ 4 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา คณบดี รศ.ดร.อดิศักดิ์ นาถกรณกุล รองคณบดี ผศ.ดร.พัฒนะ รักความสุข รองคณบดี ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร ประธานสายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ (seem) พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดี ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ ประธานสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) และ รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน ผู้อำนวยการ, Energy Conservation Laboratory, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ประชุมหารือร่วมกับ เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ Secretary, PEN Academy และทีมงาน เพื่อพิจารณาแนวทาง การจัดทำหลักสูตรสร้างมืออาชีพสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานของประเทศ ซึ่งผลการประชุมได้แนวทางการดำเนินงานเป็นรูปธรรม อีกทั้งบรรลุถึงความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยระหว่าง seed, GMI และ PEN Academy เพื่อยกระดับนวัตกรรมด้านพลังงานของประเทศไทยในมิติต่างๆ ต่อไป

By | March 6th, 2020|News|

ASEAN Sustainable Energy Week 2019

ASEAN Sustainable Energy Week (ASE) 2019 ASEAN Sustainable Energy Week (ASE) 2019 exhibition and conference on renewable energy. Energy efficiency and environmental protection, the largest and most comprehensive in the region. The event brings together the latest innovations in data center energy consumption, lighting control air pollution. Wastewater treatment, water filtration equipment in the electrical [...]

By | August 9th, 2019|News|

Invitation to visit Green Energy Network in “IEEE PES GTD 2019”

IEEE Power & Energy Society, the host of the IEEE PES Generation, Transmission and Distribution Grand International Conference & Exposition Asia (GTD Asia 20191, The 191 GTD Asia 2019will be held during 19-23 March 2019 at Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand under the theme "BIG SHIFT IN POWER AND ENERGY'". In [...]

By | March 20th, 2019|News|

ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2019

ASEAN Sustainable Energy Week 2019 will feature the very latest innovative energy sources along with cutting-edge machinery and equipment from over 1,500 of the world’s leading brands from 35 countries and 12 National Pavilions including Israel, Czech Republic, Germany, China, Japan, Singapore, Taiwan and Korea. The 2019 show is set to welcome more than [...]

By | February 8th, 2019|News|

ASEAN Sustainable Energy Week 2018

ASEAN Sustainable Energy Week (ASE) – ASEAN’s largest & most comprehensive renewable energy, environmental & energy efficiency exhibition, will consist of: Renewable Energy Asia, Entech Pollutec Asia and Energy Efficiency Expo. ASEAN Sustainable Energy Week will be held from 6-9 JUNE 2018 at BITEC, Bangkok, Thailand. Green  Energy Network Co., Ltd. will be exhibit hall 104 booth [...]

By | June 27th, 2018|News|

ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2018

    ASEAN Sustainable Energy Week (ASE) - ASEAN’s largest & most comprehensive renewable energy, environmental & energy efficiency exhibition, will consist of: Renewable Energy Asia, Entech Pollutec Asia and Energy Efficiency Expo. ASEAN Sustainable Energy Week will be held from 6-9 JUNE 2018 at BITEC, Bangkok, Thailand. Green  Energy Network Co., Ltd. will be exhibit hall [...]

By | March 28th, 2018|News|

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “การจัดการความปลอดภัยจากสารเคมีอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม”

By | February 23rd, 2018|News|

Code of Practice : CoP

ประมวลหลักการปฏิบัติ Code of Practice : CoP สำหรับการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานออกระเบียบว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง ในการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2560 โดยให้ผู้ขอรับ/ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงจัดทำและนำส่งรายงานการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ดังนั้น รายงาน CoP ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุใน CoP และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ที่ใช้ดำเนินโครงการ นอกจากนี้ต้องมีการจัดทำรายงานและนำส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการในระยะต่างๆ แก่สำนักงาน กกพ. ทุก 6 เดือน นับแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า รายละเอียดเพิ่มเติม ประมวลหลักการปฏิบัติ Code of Practice : CoP สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง) กำหนดให้ “ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตติดตั้งต่ำกว่า [...]

By | January 5th, 2018|News|