Products And Services

ประมวลหลักการปฏิบัติ Code of Practice : CoP สำหรับการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานออกระเบียบว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง ในการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2560 โดยให้ผู้ขอรับ/ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงจัดทำและนำส่งรายงานการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ดังนั้น รายงาน CoP ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุใน CoP และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ที่ใช้ดำเนินโครงการ นอกจากนี้ต้องมีการจัดทำรายงานและนำส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการในระยะต่างๆ แก่สำนักงาน กกพ. ทุก 6 เดือน นับแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

รายละเอียดการจัดทำรายงาน CoP สำหรับก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

 • การจัดทำรายงาน CoP จะต้องมีมาตรการทั่วไปอย่างน้อยดังนี้

 • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • งานจัดทำรายงาน

 • ด้านคุณภาพอากาศ
 • ด้านคมนาคมขนส่ง
 • ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขภาพ
 • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านระบบนิเวศน์แหล่งน้ำ (ถ้ามี)
 • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านพื้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ
 • ด้านคุณภาพน้ำ
 • ด้านเสียง
 • ด้านจัดการมูลฝอยและกากของเสีย
 • ด้านการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม
 • ด้านเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

หมายเหตุ : ผู้ว่าจ้างจะต้องให้ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงาน CoP หรือรูปถ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน

ตามที่ร้องขอเพื่อประกอบการจัดทำรายงาน CoP ให้สมบูรณ์และเป็นไปตามข้อกำหนดของ กกพ.

 • งานตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

 1. ด้านคุณภาพอากาศ โดยพารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2) ความเร็วลมและทิศทางลม จุดตรวจวัดที่ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ อย่างน้อย 1 จุด
 2. ด้านคุณภาพน้ำ แหล่งน้ำผิวดินตามค่าพารามิเตอร์ ได้แก่ สี, อุณหภูมิ, pH, DO, BOD,  COD , Total Coliform bacteria,  แอมโมเนีย,  TDS โดยให้มีการเก็บตัวอย่าง ณ ตำแหน่งท้ายน้ำของจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ
 3. ด้านเสียง Leq 1,8,24 Hr/Ldn/Lmax/L90 บริเวณริมรั้วโรงงาน

หมายเหตุ : เงื่อนไขตามประมวลหลักการปฏิบัติ Code of Practice: CoP
1. กรณีโรงไฟฟ้าที่มีกำลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 3 เมกะวัตต์ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปีละ 1 ครั้ง
2. กรณีโรงไฟฟ้าที่มีกำลังผลิตติดตั้งตั้งแต่ 3 เมกะวัตต์แต่ไม่ถึง 10 เมกะวัตต์ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปีละ 2 ครั้ง
3. ทุกกำลังผลิตติดตั้ง ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ปีละ 2 ครั้ง, ตรวจวัดระดับเสียง ปีละ 1 ครั้ง

การมีส่วนร่วมประชาชน

ขอบเขตงานสนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจด้านข้อมูลระบบก๊าซชีวภาพ ข้อมูลด้านเทคนิคแก่ชุมชน รวบรวมประเด็นข้อคิดเห็นไว้ในรายงานเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข (โรงงานเป็นฝ่ายประสานงานกับชุมชนและจัดหาสถานที่)