Loading...

Article

Code Of Practice : COP การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง)

⭐ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice : COP) 🍃การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง)   ✅ ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2555   ✅ แผ่นพับประชาสัมพันธ์   ✅ ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง)   ✅ คู่มือประมวลหลักการปฏิบัติ Code of Practice: CoP [...]

By | September 25th, 2018|Categories: Article|Comments Off on Code Of Practice : COP การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง)

Code Of Practice : COP การผลิตไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง

⭐ ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice : COP) 🍃 การผลิตไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง ✅ ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2560 ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

By | September 25th, 2018|Categories: Article|Comments Off on Code Of Practice : COP การผลิตไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง

Code Of Practice : COP การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์(เทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก)

🍃 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์⭐(เทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก)   ✅ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก ที่เข้าข่ายต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2557   ✅ ประกาศ กกพ. เรื่องมาตรการด้านการออกแบบติดตั้งและการจัดการขยะและกากของเสีย สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2557   ✅ คู่มือประมวลหลักการปฏิบัติ Code of Practice : CoP - Solar   ✅ แนวทางการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ [...]

By | September 25th, 2018|Categories: Article|Comments Off on Code Of Practice : COP การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์(เทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก)

“Eiam E-san Tapioca Starch Industry” gear up for 6 MW biogas power plant for AEC market

Eiam E-san Tapioca Starch Industry Company Limited for AEC market expansion together with EES Renewable Company Limited gear up for 6 MW Biogas Power Plant using starch mill’s wastewater for biogas generation. The project investment [...]

By | July 22nd, 2016|Categories: Article|0 Comments