วันที่ 4 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา คณบดี รศ.ดร.อดิศักดิ์ นาถกรณกุล รองคณบดี ผศ.ดร.พัฒนะ รักความสุข รองคณบดี ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร ประธานสายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ (seem) พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดี ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ ประธานสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) และ รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน ผู้อำนวยการ, Energy Conservation Laboratory, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ประชุมหารือร่วมกับ เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ Secretary, PEN Academy และทีมงาน เพื่อพิจารณาแนวทาง การจัดทำหลักสูตรสร้างมืออาชีพสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานของประเทศ ซึ่งผลการประชุมได้แนวทางการดำเนินงานเป็นรูปธรรม อีกทั้งบรรลุถึงความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยระหว่าง seed, GMI และ PEN Academy เพื่อยกระดับนวัตกรรมด้านพลังงานของประเทศไทยในมิติต่างๆ ต่อไป